Vidga ditt medvetande

Vill du skapa varaktig förändring i ditt liv? Vill du utvecklas som människa? Vill du veta mer om hur du kan påbörja den förändringen redan idag?

Är det lätt är det rätt. Allting handlar om kunskap. När man har tillräckligt med kunskap är det möjligt att skapa den förändring man önskar. Det handlar om know how, att veta hur man gör det från början till slut. Att veta hur och sedan tillämpa den förståelsen. Det är det som behövs för att uppnå den förändring man önskar.

Mitt namn är Kent Asp. 2003 kommer jag till insikten att det enda jag vet är att jag inte vet någonting och att det är det enda som jag med säkerhet vet. Insikten att det var såhär infann sig i början av augusti året jag fyllde 37. Efter det ögonblicket skulle ingenting bli sig likt. Från det ögonblicket fanns det ingen tvekan. Allting var förändrat. Det enda jag nu med säkerhet visste var att jag inte visste någonting. Att sanningen jag fram till det ögonblicket litat på inte stod på den större grund jag nu visste existerade. En grund där ingen separation existerade istället var allting sammanlänkat. Det var som att trycka på en reset-knapp och starta om livet på nytt. Det som skulle visa sig ovärderligt framöver var all den livserfarenhet jag redan hade skaffat mig. Den skulle hjälpa mig att få perspektiv så att jag kunde jämföra hur det varit med hur det istället skulle kunna vara. Helt enkelt hur livet kan formas när man när man har tillgång till ett mer vidgat medvetande. Förståelsen för hur saker och ting förhåller sig när man samtidig kan jämföra det som sker med en tidigare inlärd förståelse.

Det tog lite tid från det att reset-knappen trycktes in innan dom nya pusselbitarna började falla på plats. 2004 – 2005 upptäcker jag ett nytt sätt att observera världen på bortom det jag hittills använt mig av med hjälp av mina fem sinnen. Genom att vidga mitt medvetande kunde jag observera det som samtidigt pågick bortom spektrumet mina fem sinnen klarade av att registrera. Mitt medvetande kunde med hjälp av min redan upptränade förmåga att med mitt mind/sinne ta till mig en såväl känslomässigt som logiskt och intellektuell analytisk förmåga inom en fyrdimensionell begreppsvärld och vidare bortom förståelsen den klarade av att förmedla och då även införliva det som existerade utanför referensramarna dom fem sinnena satte upp.

Genom att koppla upp mig på fältet (se boken ”The Field” författad av Lynn MC Taggert) kunde jag göra det som är omöjligt när man befinner sig i en fysisk kropp vilket är att färdas fysiskt längs en tidslinje. Inte bara min tidslinje utan vilkens tidslinje som helst och då givetvis med den andra personens tillåtelse. Helt enkelt att man inte längre behöver låsa sig vid förståelsen att ett objekt kan existera på en plats i taget vilket är den verklighet som råder när man gör observationen från ett 4D perspektiv. Där rummet, dom tre dimensionerna längd, bredd och höjd möjliggör för ett objekts existens. Om så bara på en X,Y och Z koordinat i taget. Samt när man införlivar den fjärde dimensionen tid i modellen kan även objektet få en rörelse i rummet/rymden. Med ytterligare dimensionalitet adderad till den här modellen blir det möjligt att gå bortom den modell Newtons fysik lärt oss att fungera i samstämdhet med. När fler än fyra dimensioner används vidgar sig möjligheterna att nå kunskap man dittills inte klarat av att nå.

Vad öppnar då detta upp för möjligheter? Tänk dig att allting du idag definierar som din identitet bygger på det du en gång fått lära dig från andra, från deras identiteter. Hur definieras en identitet? Det du tror på, känner och tänker blir du. Eftersom du lärt dig vad andra trott på, känt och tänkt och sedan gjort det till ”din sanning” / ”din identitet” så är du till stora delar formad av andra personer och deras identiteter.

Om du visste varför ett trauma existerar i ditt liv och du kunde göra någonting åt det. Skulle du då göra det om du visst att det fungerade? Eller skulle du tveka? Det finns inget rätt eller fel svar på den här frågan. Det är som det är och kommer att fortsätta vara så till du väljer att skapa en förändring.

Vi hoppar lite och går över till följande. Det du tror på, känner och tänker blir du. Det är så en personlighet formas över tid. Identiteten vi har är till stora delar formade av kunskap andra förmedlat till oss. Det dom en gång i tiden blev lärda att tro på, känna och tänka. Om du vill utvecklas bortom den kunskap du idag baserar ditt liv på. Då behöver du ta en titt på den kunskap du idag använder dig av och ta reda på vad det är i den förståelsen som skapar konflikt inom dig. Helt enkelt vad det är som fortsätter få dig att agera i enighet med inlärd kunskap som producerar resultat som står i konflikt med den sanning du nu önskar leva i enighet med. Hur du utvecklar dig som människa. Allt du lärt dig kan ersättas med ny kunskap.

Tänk dig nu att delar av den kunskap en generation fört vidare till nästa är rädsla. Visste du att rädsla är den enda byggstenen som kan skapa separation i en människas liv? Vad är då rädsla? Rädsla är enkelt att definiera. Rädsla är avsaknaden av en större förståelse. När du vet varför du är rädd kan du välja att inte längre följa rädslan. När du tar bort rädslan ut livsekvationen kommer livet att förändras från grunden. Finns rädslan inte längre i livsprogrammet kan du inte heller trigga på den. Därför är det nödvändigt att identifiera orsaken till varför rädsla existerar som en sanningsförmedlare om syftet är att skapa en permanent förändring i livet där mindre eller ingen konflikt existerar.

Alla former av negativa händelser i ett liv är kopplat till rädsla. Utan rädsla finns inga negativa händelser. Ta trauma som ett exempel. Ett trauma är en händelse som skapar rädslobaserade minnen hos en person. Alla som varit med i ett trauma minns allt oavsett om minnet är medvetet och eller omedvetet. All data kring händelsen finns därför lagrad som ett minne.

När man har varit utsatt för ett trauma är det väldigt vanligt att minnet av det inträffade förträngs. Trauman är rädslobaserade minnesupplevelser. Låt oss se på det här från ett tidslinjeperspektiv. En 4D förståelse av hur verkligheten fungerar. Där informationen av det inträffade, det som utspelade sig i dåtid med hjälp av människans minne kan återupplevas i nutid om och om igen. Det är när detta inträffar som en tidigare upplevd händelse i nutid skapar en traumatisk minnesrekapitulering. Helt enkelt att det man minns från dåtiden blir verklighet i nutiden. Såhär fungerar det när man lever, tolkar och förstår livet baserat på att livet är en tidslinjeupplevelse. En fyrdimensionell linjär förståelse kring hur informationen från förgången tid kan påverka dig i nutid. Psykologi existerar av den här orsaken. För att ta reda på vad det var som inträffade i dåtid och göra någonting åt det så att du inte längre behöver reagera på det som då inträffade.

Problemet med 4D psykologi har varit att man inte kan se all information bakåt i tiden om inte personen med traumat har ett perfekt minne vilket betyder att minnet är opåverkat av personens eget BIAS. Dvs uppfattning på hur det kan ha gått till istället för hur det faktiskt var. Begränsningen ligger därför i att 4D-psykologi bygger sina observationer på den information en fyrdimensionell förståelse av vad det är som har inträffat klarar av att observera. Dimensioner bortom dom fyra nyttjas därför inte.

Så länge du tillåter ett repetitivt mönster från det förgångna att definiera den du nu uppfattar dig som i nutid kommer du att kvarstanna i den verkligheten.

För att förändra din verklighet måste du definiera det som formar din livserfarenhet. För att omforma det du upplever som ditt liv måste du nå programvaran som berättar hur du ska vara som person.

För att nå din unika programvara behöver du använda dig av din fria vilja eftersom det är du som är i kontroll över ditt liv.

Den mänskliga programvaran definieras såhär. Det du tror på, känner och tänker blir du.

Ditt liv är definierat utifrån dessa regler. Om du vill förändra ditt liv från kärnan där du en gång lärde dig dessa regler/sanningar oavsett vart dom kom ifrån. Då är det härifrån du ska göra det. Det är här du en gång definierade hur ditt liv skulle se ut. Baserat på vad du blev lärd att tro på, känna och tänka. Nu kan du omskapa allt du önskar förändra i ditt liv. Allt du lärt dig kan ersättas med ny kunskap. Oavsett hur ditt liv ser ut idag så kan du förändra det.

Det jag erbjuder klienter som vill förändra sin verklighet är att lära dom hur dom släpper mönster som kvarhåller dom i en inte längre önskad livsstil. Med andra ord hjälper jag klienten att hacka sin historia av det som blev lärda att tro på, känna och tänka. Jag gör det här genom att expandera mitt medvetande så jag når fältet där allting är sammanlänkat. Väl där ser jag orsaken till varför klienten fastnat i ett mönster som upprepar traumat i klientens liv. Genom att presentera informationen kan klienten med min guidning göra ett val. Fortsätta följa det tidigare mönstret eller ersätta det med en ny förståelse som tar bort blockeringen/blockeringarna ur livsekvationen.

Allt det här är möjligt när man hackar det mänskliga medvetandet. Det som en gång definierade klientens personlighet behöver inte längre vara det mönster klienten fortsätter att följa. Det här är någonting jag hjälpt klienter med sedan 2005. Det här är ett sätt du kan använda dig av när du omdefinierar din verklighet medvetet och eller omedvetet.

Bokningssystem